EnglishTurkish

KİDR 2020 Kanıtlar

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

A1 MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

 

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı

2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Genelgesi

Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

Stratejik Planlama Ekibi

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı

2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Süreci Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Anket Sonuçları

2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Süreci Dış Paydaş Anket Sonuçları

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anket Değerlendirme Raporu

 

Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve yönetim politikaları

 

Kalite Politikalarının Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalıştay

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Politika ve İlkeleri

 

Kurumsal performans yönetimi

 

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 21

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 69

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 4

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 7 ve Tablo 9

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 23

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 32

Stratejik Plan İzleme Raporu

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

1. Dönem Değerlendirme Raporu ve Yıl Sonu Değerlendirme Raporu

Kalite Faaliyet Planları

Süreç Performans İzleme Karneleri

Yönetim Gözden Geçirme Raporları

Risk Değerlendirme İzleme Formları

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 6

Performans Programı

Faaliyet Raporu

 

A2 İÇ KALİTE GÜVENCESİ

 

Kalite Komisyonu

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

Birim Kalite Komisyon Örneği

 

İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)

 

Kanıt A2.2 TSE Dış Tetkik Belgesi ve Onayı.pdf
Kanıt A2.1 EBYÜ Kalite Yönetim Takvimi.xlsx

EBYÜ Danışma Kurulu

 

Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

 

Kanıt A2.5 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Uygulama Rehberi.pdf
Kanıt A2.3 EBYÜ Kalite El Kitabı.pdf
Kanıt A2.4 Bilimsel, Sosyal ve Toplumsal Etkinlikler Programı.pdf

Kalite Güvence Sistemi Toplantı Tutanakları

Akreditasyon Komisyonu

 

A3 PAYDAŞ KATILIMI

 

EBYÜ Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü

EBYÜ Kalite Komisyonu

Memnuniyet Anketi Özet Rapor

Memnuniyet Anketi Soru Bazlı Değerlendirme Raporu

EBYÜ Uzaktan Eğitim Süreci Uygulama Esasları

Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER)

Mezun Bilgi Sistemi

“Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı” Konulu Konferans

 

İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

 

Kanıt A3.1 EBYÜ Kalite Yönetim Takvimi.xlsx
Kanıt A3.2 Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.pdf
Kanıt A3.3 Öğrenci Temsilcisinin Senatoya Katılımı Kararı.pdf

————————————————————————————————————————————

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 

B1 PROGRAMLARIN TASARIMI VE ONAYI

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Uygulama Rehberi

Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü (ESGK)

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ölçme Değerlendirme Uygulama Esasları

Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları

 

Programların tasarımı ve onayı

 

Kanıt B1.1 Bilgisayar Mühendisliği Programı Bölüm, Birim ve Üniversite Onayı.pdf
Kanıt B1.2 Bilgisayar Mühendisliği Program Tasarımı ve YÖK Onayına Sunulması.doc
Kanıt B1.3 Hemşirelik Programı Güncelleme Faaliyetleri.pdf
Kanıt B1.4 TYYÇ-Program Çıktıları İlişkisi Örnekleri.pdf
Kanıt B1.5 Uzaktan-Karma Program Tasarım ve Onayı.pdf
Kanıt B1.6 Program Tasarım ve Onayı Süreç İzleme Formu.docx

 

Programın ders dağılım dengesi

 

Kanıt B1.7 Ders Dağılımı ve Buna Yönelik İlkeler.docx
Kanıt B1.8 Zorunlu-Seçmeli Ders Dağılımına İlişkin Yönetmelik Hükümleri.pdf
Kanıt B1.9 Zorunlu-Seçmeli Ders Dağılımını Gösteren Örnek Müfredat.pdf

 

Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

 

Kanıt B1.4 TYYÇ-Program Çıktıları İlişkisi Örnek.pdf
Kanıt B1.10 AKTS Ders Bilgi Paketi Örneği.png
Kanıt B1.4a Diğer Programdan Alınan Seçmeli Derslerin Program Çıktılarıyla Uyumu.pdf

 

Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

 

Kanıt B1.11 Staj ve Projeler İçin Öğrenci İş Yükü Kredisinin Tanımlanması.pdf
Kanıt B1.12 Değişim Programı Öğrenci İş Yükü Kredisi Olarak Tanınması.pdf
Kanıt B1.13 Değişim Programları İş Yükünün Tanınması ve Transferi.pdf
Kanıt B1.14 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Transferi.pdf
Kanıt B1.15 İş Yükü Sorusu İçeren Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.docx

 

Ölçme ve değerlendirme sistemi

 

Kanıt B1.16 Öğrenci Bilgi Sistemi Ekran Görüntüsü.png
Kanıt B1.17 Dezavantajlı Öğrenciler için Talep Yazısı.pdf
Kanıt B1.18 Ölçme değerlendirme sorunu hakkında yönetmelik değişikliği talebi.pdf
Kanıt B1.19 Pandemi Sürecinde Ölçme Değerlendirme Değişikliği Yapılan Senato Kararı.pdf
Kanıt B1.20 Ölçme Değerlendirme Tutarlılık Analizi.xlsx
Kanıt B1.21 Uzaktan Öğretim Genel Kriterler.pdf
Kanıt B1.22 Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları.pdf
Kanıt B1.23 Kampüs Sınavları – Bilgilendirme – EBYÜ.pdf

 

B2 ÖĞRENCİ KABULÜ VE GELİŞİMİ

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Uluslararası Öğrenci Kabulü Başvuru Kılavuzu

Yatay Geçiş Uygulama Esasları ve Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları

Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Personel Hareketliliği Yönergesi

 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi

 

Kanıt B2.1 EBYÜ KGS Uygulama Rehberi.docx
Kanıt B2.2 Önceki Öğrenmelerin Kabul edilmesi-Muafiyet işlemleri Örneği. docx.pdf
Kanıt B2.3 Öğrenci Kabulü İle İlgili Paydaşların Bilgilendirimesine Örnekler.pdf

 

B3 ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME

 

Öğretim yöntem ve teknikleri

 

Kanıt B3.1 Öğrenme Yönetim Sistemi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri.pdf
Kanıt B3.2 Öğrenci Geri Bildirim Örnekleri.pdf
Kanıt B3.3 Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.pdf
Kanıt B3.4 Öğrenci Temsilcisinin Senatoya Katılımı Kararı.pdf
Kanıt B3.5 Uzaktan Eğitim Süreci Eğitici Eğitimi.png

 

Ölçme ve değerlendirme

 

Kanıt B3.1 Öğrenme Yönetim Sistemi Ölçme – Değerlendirme Etkinlik Örnekleri.pdf

 

Öğrenci geri bildirimleri

 

Kanıt B3.6 Öğrenci Geri Bildirim Başvuru Sayfası Görseli.png
Kanıt B3.7 Canlı Destek Sayfası Görseli.png
Kanıt B3.8 Uzaktan Eğitim 2020-2021 Bahar Dönemi Uygulama Esasları.pdf
Kanıt B3.9 Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi.pdf

 

B4 ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Akademik İlan Takvimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atama ve Yükseltme Kriterleri

2020 Yılında Uygulanan Atama ve Yükseltme Kriterleri

Akademik ve Eğitsel İçerikli Eğitimler

Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi

Akademik Teşvik ve Ödül Sistemi

 

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

 

Kanıt B4.4 Ders Dağılımı Fakülte Kurulu Karar Örneği.pdf
Kanıt B4.5 EKEV Protokolü.pdf
Kanıt B4.1 Kadro Talep Standart Form Örnekleri.pdf
Kanıt B4.2 Ders Görevlendirmeleri Örnek Bölüm Kurulu Kararı.pdf
Kanıt B4.3 40-a Görevlendirme Örneği.pdf

 

Öğretim yetkinliği

 

Kanıt B4.6 Uzaktan Eğitimi Süreci Eğiticilerin Eğitimi.pdf
Kanıt B4.7 Eğiticilerin Eğitimi.png

 

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

 

Kanıt B4.8 2020 EKEV Bilim Sanat Ödülleri.pdf

 

B5 ÖĞRENME KAYNAKLARI

 

Dijital Beceriler İletişim Formu

Uzaktan Öğretim Süreci Memnuniyet Anketi

Engelli Öğrenci Birimi İnternet Sayfası

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti İnternet Sayfası

Kariyer Merkezi İnternet Sayfası

 

Öğrenme ortamı ve kaynakları

 

Kanıt B5.1 Öğrenme Yönetim Sistemi – Moodle.png
Kanıt B5.2 Öğrenme Yönetim Sistemi.png
Kanıt B5.3 Canlı Ders Sistemi.png
Kanıt B5.4 Öğrenci Geri Bildirim Örnekleri.pdf

 

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

 

Kanıt B5.5 Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlik Örnekleri.pdf

 

Tesis ve altyapılar

 

Kanıt B5.6 Bina ve Tesis Erişim ve Kullanımına İlişkin Yöntem ve Yönergeler.pdf
Kanıt B5.7 Uzaktan Eğitim Merkezi-ERUZEM.pdf
Kanıt B5.8 2019-2020 Öğrenci ve Akademik Personel Sayıları.pdf

 

B6 PROGRAMLARIN İZLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ

 

Mezun Bilgi Sistemi

 

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi

 

Kanıt B6.1 Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi.xlsx
Kanıt B6.2 Yeni Mezun Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.3 Mezun Öğrenci Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.4 Öğrenci Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.5 Öğretim Elemanı Program Değerlendirme Anketi.docx
Kanıt B6.6 Dış Paydaş Program Değerlendirme Anketi.docx

————————————————————————————————————————————

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

 

C1 ARAŞTIRMA STRATEJİSİ

 

EBYÜ Araştırma-Geliştirme Politikası

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile İlgili Çalıştay

Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi

 

Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi

 

Kanıt C1.1 YÖK Doktora Burs Programı Yazısı.pdf
Kanıt C1.2 Örnek Araştırma Geliştirme Raporu ve Birim Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt C1.3 YÖK Program Açma Yazısı.pdf

 

C2 ARAŞTIRMA KAYNAKLARI

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV)

2020 Yılında TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler

2020 Yılı Aktif Doktora Programları

Proje Koordinasyon ve Eğitim Koordinatörlüğü

 

Araştırma kaynakları

 

Kanıt C2.1 Kütüphane Bilgi Formu.pdf
Kanıt C2.2 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Raporu.pdf
Kanıt C2.3 Araştırma-Geliştirme Altyapısı – Laboratuvar ve Donanım Sayıları.xlsx

 

Üniversite içi kaynaklar (BAP)

 

Kanıt C2.4 Proje Bütçe ve Harcama Tablosu.pdf

 

Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)

 

Kanıt C2.5 EKEV Protokolü.pdf
Kanıt C2.6 Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılan Protokol ve Sözleşmeler.pdf
Kanıt C2.7 Kanıt Ar-Ge, KÜSİ, Eğitim ve Bilgilendirme Kapsamındaki Faaliyetler.pdf

 

C3 ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ

 

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 84-86

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları

Üniversiteler Arası İşbirliği Programı (ÜNİP)

Dokuz Eylül Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

EBYÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İnternet Sayfası

 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi

 

Kanıt C3.1 Kanıt Ar-Ge, KÜSİ, Eğitim ve Bilgilendirme Kapsamındaki Faaliyetler.pdf

 

C4 ARAŞTIRMA PERFORMANSI

 

BAPSİS Otomasyonu

Örnek Birim Öz Değerlendirme Raporu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi U.S. NEWS & World Report Sıralaması

Akademik Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri

————————————————————————————————————————————

TOPLUMSAL KATKI

 

D1 TOPLUMSAL KATKI STRATEJİSİ

 

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 65

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 66

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 21

2020-2024 Stratejik Planı, Tablo 18

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 73

Elektrikli Akıllı Tekerlekli Araç ve Şarj İstasyonu Tasarımı ve Uygulaması Projesi

Bir Dokunuş Bin Umut Projesi

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Girişiminde İlk Adım Semineri ve Kök Hücre Bağışı Konulu Söyleşi

Türkiye Yeşilay Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi arasındaki İş Birliği Protokolü

Toplumsal Katkı Komisyonu

 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

 

Kanıt D1.11 Toplumsal Katkı Verileri Resmi Yazısı.pdf
Kanıt D1.1 BAP Projesi Sonuç Raporu.pdf
Kanıt D1.2 Lise Kariyer Buluşmaları.pdf
Kanıt D1.3 Güzel Sanatlar Fakültesi Toplumsal Katkı Faaliyetleri.pdf
Kanıt D1.4 “Bir Dokunuş Bin Umut” Projesi Faaliyet Bilgileri ve 2021 Yılı Planlaması.pdf
Kanıt D1.5 İlahiyat Fakültesi-Gerçekleştirilen Toplumsal Katkı Faaliyetleri.pdf
Kanıt D1.6 İlahiyat Fakültesi-Planlanan Toplumsal Katkı Faaliyetleri.pdf
Kanıt D1.7 Engelleri Birlikte Aşalım Uzaktan Eğitim Süreci ve Engelleri Semineri.pdf
Kanıt D1.8 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Bilgisi.pdf
Kanıt D1.9 Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Bağımlılık Çevrim İçi Etkinliği.pdf
Kanıt D1.10 İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu-Toplumsal Katkı Faaliyetleri.pdf

 

D2 TOPLUMSAL KATKI KAYNAKLARI

 

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 89-90

 

D3 TOPLUMSAL KATKI PERFORMANSI

 

Toplumsal Katkı Komisyonu

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 73

2020-2024 Stratejik Planı, sayfa 89-90

————————————————————————————————————————————

YÖNETİM SİSTEMİ

 

E1 YÖNETİM ve İDARİ BİRİMLERİN YAPISI

 

EBYÜ Kalite El Kitabı

Kalite Faaliyet Planları

Süreç Performans İzleme Karneleri

Risk Analizleri

İdari Birimler Misyon ve Vizyonlarını,  Organizasyon Şemaları,  Prosedürlerini ve İş Akış Süreçleri

Yönetim Gözden Geçirme Raporları

 

Yönetim modeli ve idari yapı

 

Kanıt E1.1 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan 2020 Yılı Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E1.2 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu Resmi Yazısı.pdf
Kanıt E1.3 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İzleme Raporu.pdf
Kanıt E1.4 2020 Yılı İç Kontrol 1. Dönem Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E1.5 2020 Yılı İç Kontrol Yılsonu Değerlendirme Raporu.docx
Kanıt E1.6 Dış Tetkik.jpeg
Kanıt E1.7 FR-171 İç Tetkik Raporu ve Soru Listesi.xlsx
Kanıt E1.8 Genel Sekreterlik Yönetim Gözden Geçirme Raporu.pdf
Kanıt E1.9 Görev Tanımı Formu 2.docx
Kanıt E1.10 Görev Tanımı Formu 3.docx
Kanıt E1.11 Görev Tanımı Formu 1.docx
Kanıt E1.12 İA-020 Akademik Personel Kurum içi Görevlendirilmesine İlişkin İşlem Süreci.docx
Kanıt E1.13 İA-186 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci.docx
Kanıt E1.14 İA-327 Belge Talep İşlemleri İş Akışı.docx
Kanıt E1.15 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E1.16 OŞ-001 Üniversite Organizasyon Şeması.docx
Kanıt E1.17 OŞ-008 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması.docx
Kanıt E1.18 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E1.19 PL-011 2020 Yılı KYS İç Tetkik Planı.xlsx
Kanıt E1.20 Düzeltici Faaliyet.jpg
Kanıt E1.21 İç Tetkik Raporu.jpg
Kanıt E1.22 İkiz Görevlendirme ve Görev Devri Formu.jpg
Kanıt E1.23 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uyum Eylem Planı (2021).xlsx
Kanıt E1.24 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E1.25 2020-2024 Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı.jpg
Kanıt E1.26 LS-002 2020 Yılı Düzeltici Faaliyet Takip Listesi.xlsx

 

Süreç yönetimi

 

Kanıt E1.27 2020 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu.docx
Kanıt E1.28 Dış Tetkik.jpeg
Kanıt E1.29 Genel Sekreterlik Yönetim Gözden Geçirme Raporu.pdf
Kanıt E1.30 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E1.31 LS-002 2020 Yılı Düzeltici Faaliyet Takip Listesi.xlsx
Kanıt E1.32 Örnek Risk Analiz Formu (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme 2020 Formu).xlsx
Kanıt E1.33 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E1.34 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme İzleme Formu.xlsx
Kanıt E1.35 Düzeltici Faaliyet.jpg
Kanıt E1.36 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E1.37 İç Kontrol Sistemi Soru Formu.docx
Kanıt E1.38 2020 Yılsonu İç Kontrol Sistemi Yılsonu Anket Değerlendirme Sonuçları.xlsx
Kanıt E1.39 FR-250 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2020 Yılı İç Kontrol Takvimi.docx

 

E2 KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

 

Aday Memurlar İçin Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı

 

İnsan kaynakları yönetimi

 

Kanıt E2.1 2020 Yılı Aday Memur Eğitim Takvimi.pdf
Kanıt E2.2 2020-2024 Stratejik Planı Bilgilendirme Toplantısı.jpg
Kanıt E2.3 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.4 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.5 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E2.6 Personel Daire Başkanlığı Yönetim Gözden Geçirme Raporu.docx
Kanıt E2.7 Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı (2021).pdf
Kanıt E2.8 IK-004 Personel Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi (2020).xlsx

 

Finansal kaynakların yönetimi

 

Kanıt E2.9 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı Değerlendirme Raporu.pdf
Kanıt E2.10 2020-2024 Stratejik Planı Maliyetlendirme Tablosu.png
Kanıt E2.11 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.pdf
Kanıt E2.12 2020 Yılı Faaliyet Raporu.pdf
Kanıt E2.13 2020 Yılı Performans Programı.pdf
Kanıt E2.14 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E2.15 Taşınmaz İcmal Cetveli.pdf
Kanıt E2.16 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E2.17 Taşınır İcmal Cetveli.pdf
Kanıt E2.18 Örnek 2020 Kasım Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu.pdf
Kanıt E2.19 2020 Yılı Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx
Kanıt E2.20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2020 Yılı İş Takvimi.docx
Kanıt E2.21 PL-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx
Kanıt E2.22 IK-001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xlsx
Kanıt E2.23 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İzleme Raporu.pdf
Kanıt E2.24 Örnek 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu.pdf
Kanıt E2.25 Örnek Birim İç Kontrol Güvence Beyani.jpg

 

E3 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Öğrenci İşleri Otomasyonu

Personel Özlük İşleri Otomasyonu

EBYS Sistemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilişim Politikaları Yönergesi

2020-2024 Stratejik Planı; Amaç 1, Hedef 2, P.G 1.2.5

 

Entegre bilgi yönetim sistemi

 

Kanıt E3.1 Portal Entegrasyon.docx
Kanıt E3.2 İnternet Kullanım Politikası.docx
Kanıt E3.3 Lisanslı Yazılım Kullanım Talimatı.docx
Kanıt E3.4 DD-020 Bilişim Politikaları Yönergesi.docx
Kanıt E3.5 EBYS Ekran Görüntüsü.png

 

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

 

Kanıt E3.6 TS EN ISO 27001 2017 Sertifika.jpeg
Kanıt E3.7 FR-066 Sunucu Talep Formu.doc

Kanıt E3.8 FR-067 WEB Alan Adı Talep Formu.doc
Kanıt E3.9 Bilgi Güvenliği SSL Sertifikalandırılması Ekran Görüntüsü.docx
Kanıt E3.10 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ekran Görüntüsü.png

 

E4 DESTEK HİZMETLERİ

 

Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

 

Kanıt E4.1 PR-007 Satınalma Prosedürü.pdf

 

E5 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK

 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü İnternet Sayfası

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

 

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

 

Kanıt E5.1 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.pdf
Kanıt E5.2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E5.3 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı.jpg
Kanıt E5.4 2020 Yılı Faaliyet Raporu.pdf
Kanıt E5.5 Örnek Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı (Tıp Fakültesi).pdf
Kanıt E5.6 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.7 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.8 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.docx
Kanıt E5.9 Üst Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu.docx

————————————————————————————————————————————

ULUSLARARASILAŞMA

 

Uluslararasılaşma Politikası

Birimlere Yayılmış anlaşmalar, Protokoller ve Ortak Bilimsel Etkinlikler Örneği

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İnternet Sayfası

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

 

Uluslararasılaşma politikası

 

Kanıt A4.1 Anlaşmalı Üniversiteler-Erasmus.pdf
Kanıt A4.2 İkili Anlaşmalar Listesi 2019-2020.pdf
Kanıt A4.3 2020-2024 Stratejik Planı Uluslararasılaşma Göstergeleri.pdf
Kanıt A4.4 İkili Anlaşmalar Faaliyet Raporu 2019-2020.pdf

 

Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

 

Kanıt A4.6 Erasmus Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Memnuniyet Anketi.pdf
Kanıt A4.5 Erasmus Değerlendirme Anketi.pdf
Kanıt A4.7 EBYÜ Erasmus Koordinatörleri Listesi.pdf
Kanıt A4.8 2020-2021 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Kabul Süreci.pdf

 

Uluslararasılaşma kaynakları

 

Kanıt A4.9 Erasmus Bütçesi-2020.pdf
Kanıt A4.10 Erasmus Bütçesi-2021.pdf

 

Uluslararasılaşma performansı

 

Kanıt A4.11 EBYÜ-Erasmus Personel Hareketliliği.pdf
Kanıt A4.12 EBYÜ-Erasmus Öğrenci Hareketlilik Sayıları.pdf
Kanıt A4.13 Erasmus Final Raporu.pdf
Kanıt A4.14 2019-2020 eğitim-öğretim yılı gelen giden öğrenci sayısı.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email