Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Politika ve İlkeleri

 

Kalite Politikası

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.

 

Eğitim-Öğretim Politikası

 “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” özülküsü doğrultusunda katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim anlayışı ile Avrupa ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçeveleri kapsamında belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, evrensel ve ulusal değerleri özümseyerek medeniyetin gelişmesine katkı sunacak bireyler yetiştirmektir.

 

Ders Dağılım Dengesi ve Buna Yönelik İlkeler

Üniversitede dersler iç ve dış paydaşların görüşleri alınıp mesleki otoriteler ve akreditasyon kuruluşlarının da beklentilerini karşılayacak şekilde mesleki ve genel kültür dengesini sağlayacak şekilde ulusal ve uluslararası müfredatlar incelenerek belirlenmektedir.

Üniversitede dersler; zorunlu dersler, seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler ve üniversite seçmeli dersleri olmak üzere dört tür derslerden oluşur.

Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder. Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir. İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.

Ortak zorunlu dersler;  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Üniversitede ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Üniversite seçmeli dersleri, Üniversite bünyesinde yer alan lisans diploma programlarında açılan üniversite seçmeli ders havuzunda yer alan; ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfların eğitim öğretim planlarının güz ve bahar yarıyıllarında yer alan derslerdir. Üniversite seçmeli derslerinin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda otuz kredidir.

Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

Dersler her yarıyıl öncesinde dersin açıldığı bölüm kurulunca uzmanlık alanları dikkate alınarak öğretim elemanlarına dağıtılır. İlgili bölümde yer almayan uzmanlık alanları için üniversite içi diğer birimlerden görevlendirme yapılır. Kurum içerisindeki uzmanlık alanları dışındaki dersler için diğer üniversite veya diğer kurumlardan öğretim elemanı görevlendirilir.

 

Araştırma Politikası

Kaynakları verimli ve etkin şekilde kullanarak, öncelikle bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek ve uluslararası ölçekte yüksek etki potansiyeline sahip bilgi ve teknoloji üretmektir.

 

Toplumsal Katkı Politikası

 

Sahip olduğu araştırmacı ve bilgi potansiyelini bünyesinde bulunan Akademik Birimler, Teknoloji Transfer Ofisi, Sürekli Eğitim Merkezi ve çeşitli araştırma merkezleri aracılığı ile Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği kapsamında bölgesel toplum önceliklerini de dikkate alarak bilime ve insanlığa değer katmayı benimsemektir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası

 

Şeffaf, katılımcı, insana ve fırsat eşitliğine önem veren, yetkinlikleri ve performansı sürekli geliştirmeye çalışarak tüm paydaşların mutluluğunu sağlayacak şekilde insan kaynaklarını yönetmektir.

 

Yönetim ve İdari Alanlara İlişkin Politikalar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde; yasal ve toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde yükseköğretim faaliyetlerini yürütmek, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermek, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlenmek, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi sunmak, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak, kamunun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak esastır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde yönetici ve çalışanlarının iç kontrol ve kalite güvence sistemi çerçevesinde; etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması, performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi, Üniversitenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır.

 

Bilgi Yönetimi Politikası

Stratejik amaçlara ulaşabilmek ve rekabet gücünü arttırmak için bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

Bu kapsamda Bilginin Elde Edilmesi, Depolanması-İşlenmesi, Yayılması ve Uygulanmasından oluşan Bilgi Yönetim Döngüsü yürütülerek ve çeşitli donanım, yazılım ve veri tabanları kullanılarak,

  • Açık ve örtülü bilgilerin ihtiyaç duyulan forma dönüştürülmesi,
  • Doğru ve güncel bilginin doğru kişiye, doğru maliyetle ve doğru zamanda sağlanabilmesi,
  • Operasyonel süreçlerin sağlanan bilgi yardımıyla hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi,
  • Sağlanan bilginin stratejik ve taktik karar süreçlerine katkı sağlaması

politikanın temel hedefleridir.

 

Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine ilişkin kurumsal politikalar:

‘’Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılama yeteneğinin gözden geçirilmesi, yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve onarım işlerini yerine getiren tedarikçilerin; fiyat, ürün/hizmet kalitesi ve zamanında mal teslimi/hizmetin yerine getirilmesi kriterlerine göre değerlendirilmesi, tedarikçilere ait mülkiyete özen gösterilmesi, teslimat sonrası servis hizmetleri, garanti şartları gibi sözleşme hükümlerinin uygulanması’’ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin politikasıdır.

 

Kamuoyunu Bilgilendirme Kurumsal Politikası

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mevcut durum ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri doğru ve kısa sürede kamuoyu ve iç-dış paydaşlarla yazılı, görsel ve internet medyası aracılığı ile paylaşır.

 

Hesap Verebilirlikle ilgili Politikalar

Yeni kamu yönetimi anlayışının temel ilkelerinden biri olan hesap verme sorumluluğu çerçevesinde; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili kişiler; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde sorumlular, yetkili kılınmış mercilere hesap verir ve kamuoyunu gerçekçi, anlaşılır, tutarlı ve ulaşılabilir bir şekilde zamanında bilgilendirir.