Kalite Komisyonu Görevleri

 • Birim yönetimi bölüm öğretim süreci değerlendirme raporlarını dikkate alarak yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanması takiben altı hafta içerisinde birim öğretim süreci değerlendirme raporu (Ek 3.12) hazırlar ve Üniversite Kalite Komisyonuna sunar.
 • Öğrencilerin üniversiteyi tercih etme nedenlerini araştırmak üzere birim yönetimleri tarafından güz yarıyılının üçüncü haftası sonuna kadar Yeni Öğrenci Tercih Nedenleri Anketi (Ek 3.13) uygulanarak veriler değerlendirilmek üzere Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimine gönderilir. Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimi değerlendirme sonuçlarını bir hafta içerisinde Üniversite Kalite Komisyonuna gönderir.
 • Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin almış oldukları hizmetlere yönelik duygu ve düşünceleri, her yıl Kasım ayında Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından uygulanan yabancı uyruklu öğrenciler görüş ve düşünce anketi (Ek 3.15) ve Engelli Öğrenci Birimi tarafından uygulanan engelli öğrenciler görüş ve düşünce anketi (Ek 3.16) verileri ile değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Aralık ayı içerisinde Üniversite Kalite Komisyonuna gönderilir.
 • Üniversite Kalite Komisyonu tarafından her yıl Nisan ayında, üniversitenin fiziki imkanları, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal, sağlık, kültürel ve spor etkinliklerini de içeren genel memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla öğrenci memnuniyet anketi (Ek 3.17) yapılır. Elde edilen veriler analiz edilmek üzere Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimine gönderilir. Analiz sonuçları Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Mayıs ayında Üniversite Kalite Komisyonuna ve ilgili birim ve bölüm/programlara iletilir.
 • Birim yönetimi tarafından mezuniyet işlemleri sırasında programlardan yeni mezun olmuş öğrencilerin üniversitedeki deneyimlerini değerlendirmek amacıyla yeni mezun değerlendirme anketi (Ek 3.18) yapılır. Elde edilen veriler analiz edilmek üzere Eylül ayında Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimine gönderilir. Analiz sonuçları Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Ekim ayında Üniversite Kalite Komisyonuna ve ilgili birim ve bölüm/programlara iletilir.
 • Her yıl Aralık ayında elektronik – basılı kaynaklarla ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili Kütüphane Bilgi Formu (Ek 4.1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulur ve Üniversite Kalite Komisyonu’na sunulur.
 • Bilimsel araştırmalarda kullanılacak altyapı ile ilgili Merkezi Araştırma Laboratuvarı Raporu (Ek 4.2) Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından doldurulur ve her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonu’na iletilir.
 • Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü tarafından her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonuna sunulmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Raporu (Ek 4.3) hazırlanır.
 • Bilimsel araştırma destekleri ile ilgili bütçe bilgilerini içeren Bilimsel Araştırma Bütçesi Raporu (Ek 4.4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversite Kalite Komisyonu’na Ocak ayında iletilir.
 • Akademik personel alımı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Atama ve Yükseltme Kriterleri doğrultusunda belirlenen esaslara göre yapılır. Bu kapsamda, Personel Daire Başkanlığı tarafından rapor yılı içerisinde ataması yapılan öğretim üyelerinin kadro unvanlarına göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Atama ve Yükseltme Kriterleri doğrultusunda ortalama puanları hesaplanarak her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonuna personel bilgi formu (Ek 4.5) ile sunulur.
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek kalite güvence sistemi uygulamalarının planlanmasını, organizasyonunu ve denetimini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Kalite Komisyonu yapar. Bu amaçla Üniversite Kalite Komisyonu birimler tarafından kalite güvencesi kapsamında yapılan faaliyetleri incelemek üzere birim ziyaretleri gerçekleştirir. Her yıl Mart ayında Üniversite Özdeğerlendirme Raporu ve Üniversite Kurum İçi Değerlendirme Raporunu (KİDR) hazırlayarak senatoya sunar.

  NOT: Atıf yapılan ekler için Üniversite Kalite Çalışmaları kısmından ulaşabilirsiniz.