Komisyonun Görevleri

Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

 

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu, Üniversitenin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

 

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email