Eğitim Öğretim Süreçleri

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde programların tasarımı, onayı ve güncellenmesi ile ilgili süreçler ve bu süreçlerin  yönetsel ve organizasyonel yapısı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Uygulama Rehberi‘nin “3.1. Programların Tasarımı, Onayı, Amaçları, İzlenmesi ve Güncellenmesi” başlığında tanımlanan kalite standartları çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Program amaç ve çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilişkilendirilmesi her programın açılış aşamasında yapılmakta ve internet sayfasında “Ders Bilgi Paketi” sekmesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Program dışından alınan derslerin program çıktılarıyla uyumu da sağlanmaktadır.

 

Üniversitede, uzaktan-karma eğitim modelleri ile yürütülen programlar bulunmaktadır. Söz konusu bölümlerin uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili farklı talepleri dikkate alınmaktadır.

 

Programların tasarım ve onay süreci, Kalite Güvence Sistemi Uygulama Rehberi çerçevesinde Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü (ESGK) ve Senato tarafından izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Bu çerçevede, bu sürecin daha sistematik bir şekilde takip edilmesi için 2020 yılında Program Tasarım ve Onayı Süreç İzleme Formu oluşturulmuş ve 2021 yılından itibaren uygulanması planlanmıştır.

 

Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler EBYÜ “Ders Dağılım Dengesi ve Buna Yönelik İlkeler ” isimli Kalite Politikası ile belirlenmiş ve ders dağılımına ilişkin süreçler bu çerçevede yürütülmektedir. Ayrıca, ders dağılımında zorunlu ve seçmeli derslerin ağırlığına ilişkin hususlar EBYÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. maddesinde düzenlenmiştir. EBYÜ’deki tüm programların müfredatları kurumsal internet sayfasında ilan edilmiştir. Ders dağılım dengesi öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre hazırlanmakta ve seçmeli dersler en az %25 ağırlığa sahip olmaktadır.

 

EBYÜ’deki tüm programlar için program çıktıları ve ders kazanımları ilişkilendirilmiş olup kurumsal internet sayfasında ilan edilmiştir.

 

TYYÇ 6. düzey (lisans eğitimi) yeterliliklerinde tanımlanmış alana özgü yetkinliklerden biri olan “Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma” yetkinliğini öğrencilere kazandırmak için üniversite seçmeli dersi uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu derslerin (program dışından alınan dersler) program çıktılarıyla uyumu, ders bilgi paketleri ile kurumsal internet sayfasında duyurulmuştur. 2020/2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda üniversite seçmeli ders grubunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ders bilgi paketi oluşturulurken öğretim elemanı öğrencilerin her bir öğrenme etkinliği için ortalama ne kadar süre harcayacağını belirleyerek toplam iş yükünü hesaplar, dersin AKTS kredisini tespit eder ve dönem başında ilan eder.

 

Öğrenci iş yükü kredisi hesaplanırken mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler hesaplamaya katılır.

 

Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenerek kredi belirlenmesine öğrenci katılımının sağlanması için öğretim süreci değerlendirme anketine bir soru eklenmiştir ve 2021-2022 öğretim yılından itibaren bu anketin yapılması planlanmaktadır.

 

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürürlükteki Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ölçme Değerlendirme Uygulama Esaslarına göre yapılmaktadır. Uzaktan öğretim süreçleri için Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri her yarıyıl senato tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca, salgının seyrine göre ölçme ve değerlendirme süreçleri gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmakta ve Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları güncellenmektedir.

 

Üniversitede eğitim-öğretim süreçlerinin tümünde operasyonel ve yönetsel bilişim işlemleri öğrenci otomasyon yazılımı aracılığı ile yürütülmektedir.

 

Dezavantajlı öğrencilerin derslere erişimine destek vermek amacıyla diğer üniversitelerle yazışma yapılarak sınavlar ve ödevler için bulundukları yerdeki bilişim imkanlarından yararlanma fırsatları oluşturulmuştur.

 

Çevrimiçi sınav güvenliği ile ilgili ilkeler belirlenerek öğrencilere EBYÜ internet sayfası aracılığıyla ilan edilmektedir. Ölçme ve değerlendirme ilkeleri ve uygulamaları sürekli izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, her yarıyıl başarı notları dağılımları incelenerek değerlendirme süreçlerine ilişkin tutarlılık analizleri yapılmaktadır.

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi merkezi yerleştirme, yatay geçiş, çift dal, yan dal, özel yetenek sınavları, ulusal ve uluslararası değişim programları, uluslararası öğrenci kabulü, çeşitli tamamlama programları dahilinde ve özel öğrenci statüsünde; önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabul eder.

 

Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanılması EBYÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesinde tanımlanan şekliyle Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları’na göre gerçekleştirilmektedir. Önceki öğrenmenin tanınmasına yönelik süreçler Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları’na göre akademik birimler tarafından yürütülmektedir.

 

EBYÜ öğrenci kabullerine yönelik kriterler ve süreçleri internet sitesi ve sosyal medya vasıtasıyla paydaşlara duyurmaktadır. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında, Uluslararası Öğrenci Kabulü Başvuru Kılavuzu, Yatay Geçiş Uygulama Esasları ve Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları tanımlanmış ve ilan edilmiştir.

 

Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek için Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları doğrultusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetlerin niteliği öğrenci memnuniyet anketleri ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Diploma ve yeterlilikleri gösteren diploma eki ile ilgili süreçler Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları’na göre yürütülmektedir.

 

Uzaktan öğretim sürecinde öğrencilere daha etkin danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla her programa danışmanlık dersi tanımlanmış ve haftalık olarak canlı ders şeklinde yürütülmüştür.

 

 

 

Değişim programlarından yararlanan öğrencilerin iş yükü kredileri Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Personel Hareketliliği Yönergesi ve Akademik Tanınma Belgesi kapsamında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın tanınmaktadır.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol ile öğrencilerimizin başarıları doğrultusunda burs imkanı sağlanmış ve 2021 ÖSYM tercih kılavuzunda yer almıştır.

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

Öğretim sürecinde öğretim elemanı tarafından tasarlanan ders bilgi paketi içerisinde kullanılacak öğrenme yöntem ve yaklaşımları, göz önünde bulundurulacak bireysel farklılıklar, engel ve erişim kısıtlarının nasıl giderileceği ve dersin yürütülmesi ile ilgili diğer detaylar belirtilmektedir.

 

Öğretim süreçlerinde; uzaktan/karma eğitime uygun, aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması teşvik edilmektedir. 2020-2021 güz döneminde uygulanmak üzere Senato tarafından belirlenen uygulama esaslarının takip eden süreçlerde uzaktan/karma öğretim süreçlerinde de uygulanmasına devam edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu uygulama esaslarının “2. Derslerin Planlanması ve Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS/Kampüs) Üzerinden Yürütülmesi” ve “12. Sınavlar” başlıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin çeşitlendirilmesine ilişkin hususları içermektedir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde geleneksel öğretim ortamlarında kullanılan değerlendirme türlerinin yanı sıra düzey belirleyici ve biçimlendirici değerlendirme yöntemleri de kullanılmaktadır. Klasik değerlendirme yaklaşımları: Çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Alternatif (forum-tartışma, ödev, proje, kısa sınav, alıştırma, sınav vb.) değerlendirme yaklaşımları da kullanılmaktadır. Söz konusu değerlendirme araçları Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları’nda belirlenmiş ve tüm paydaşlara ilan edilmiştir. Ölçme ve değerlendirme araçları Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile uygulanmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca, eğiticilerin eğitimi programı içeriğinde uzaktan ve karma öğretim modellerine uygun şekilde materyal geliştirme ve ölçme değerlendirme teknikleri bulunmaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Sürekli Eğitim Merkezi tarafından eğitici eğitimi programı düzenlenmiştir.

 

Öğrencilerin tüm süreçlere ilişkin geri bildirimleri Kalite Güvence Sistemi Uygulama Esasları kapsamında alınmaktadır. Üniversite internet sayfasından duyurular yolu ile öğrencilere anket uygulanmakta, öğrenci geri bildirimlerine göre düzenleme ve iyileştirme yapılmaktadır. Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörlüğü yönetiminde dijital beceriler iletişim formu aracılığıyla öğrenciler soru ve görüşlerini iletmektedir. ERUZEM (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) internet sayfasında oluşturulan canlı destek uygulaması ile öğrencilerin anlık problemleri ve talepleri takip edilmekte, sorun yaşayan öğrencilere destek sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerin geri bildirimlerinin ve sorunlarının daha hızlı alınması amacıyla geri bildirim mekanizmalarının iyileştirilmesi kapsamında 2020 yılında Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) uygulamasına başlanmıştır. Diğer taraftan, uzaktan öğretim sürecinde gerçekleştirilen öğretim faaliyetleri ile ilgili öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi  uygulanmıştır. Bu anket sonuçları doğrultusunda Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları’nda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak üzere Senato Kararı ile bir öğrenci temsilcisi senato üyesi olarak seçilmiş ve toplantılara katılımı sağlanmıştır. Güz ve bahar yarıyıllarında uzaktan eğitim süreci öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyet anketleri düzenlenmiş ve öğrenci temsilcisi geri bildirimleri de dikkate alınarak revizyonlar yapılmıştır. Ayrıca, Alo öğrenci biriminin değerlendirilmesi amacıyla çağrıların görüşme düzeylerini ölçen online bir anket uygulanmaktadır.

 

Öğrenci danışmanlıkları Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları’na göre yürütülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde akademik danışmanlık süreçleri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim Süreci Uygulama Esasları’nın “5.Danışmanlık Hizmetleri” başlığında ifade edildiği şekilde her bir sınıf öğrenci danışmanlığı için belirlenen takvimde sanal sınıflar düzenlenmesi yoluyla yürütülmektedir. Bu uygulama, öğrencilerin danışmanlara efektif olarak erişimini sağlamaktadır.

 

  • “Bağıl Değerlendirme Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmış ve başarıyı daha doğru ölçmek amacı ile yeniden hazırlanan “Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esasları” Üniversitemiz Senatosunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

B.4. Öğretim Elemanları

 

Eğitim-öğretim kadrosunun planlanmasında, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği asgari öğretim elemanı gereksinimleri ve norm kadrolar dikkate alınır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi diğer yükseköğretim kurumlarından farklı olarak 2020 yılı için tüm akademik kadroların planlama, kararlaştırma ve atama süreçlerini Akademik İlan Takvimi çerçevesinde belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Birimler Akademik İlan Takvimi’nde belirlenen sürece göre akademik kadro taleplerini norm kadro planları çerçevesinde standart formlar  kullanarak Rektörlüğe bildirirler. Akademik personel alımı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atama ve Yükseltme Kriterleri doğrultusunda belirlenen esaslara göre yapılır. Bununla birlikte, 2020 yılında uygulanan Atama ve Yükseltme Kriterleri 2021 yılında uygulanmaya başlamak üzere iyileştirme amacıyla güncellenmiştir.

 

Her yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin kimler tarafından yürütüleceği ilgili yarıyıl ders kayıtlarından iki ay öncesine kadar öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre bölümler tarafından belirlenir. Programların yürütülmesi için yeterli sayıda veya nitelikte öğretim elemanının olmadığı durumlarda, diğer birim veya kurumlardan öğretim elemanı görevlendirilebilir. Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulan öğretim elemanının uzmanlık alanı ile yürütülecek dersin içeriğini birim yönetimine sunar. Ders vermek üzere görevlendirilecek olan kişinin yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi durumunda görevlendirme yapılır.

 

Eğitim-öğretim kadrosunun akademik ve mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için her yıl akademik ve eğitsel içerikli eğitimler yapılmaktadır. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme amacıyla her yarıyıl sonunda öğrencilere öğretim süreci değerlendirme anketi uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

 

Akademik personelin, akademik çalışmalara özendirilmesi için destek sağlamak üzere üniversite dışı kurumlar ile işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca, yürürlükteki mevzuata göre akademik teşvik ve ödül sistemi uygulanmaktadır.

 

B.5. Öğrenme Kaynakları

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi uzaktan eğitim altyapısı öğrenme kaynakları açısından yeterli seviyededir. Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) olarak, açık kaynak kodlu Moodle  sisteminin yanı sıra kullanışlı bir ara yüze sahip, tutarlı, esnek, erişilebilir, platformdan bağımsız, tarayıcı desteği olan bir yazılım kullanılmaktadır. Kullanmakta olduğumuz öğrenme yönetim sistemi; öğrenci, eğitim, yönetim ve canlı ders uygulamalarından oluşmaktadır.

 

Canlı ders modülü; oturumlar, odalar, kayıtlar performans düzenlemeleri, kurumlar, düğümler, sunucular ve ayarlar bölümlerinden oluşmaktadır. Canlı ders için tamamen yerli yazılım olan Perculus canlı ders sistemi kullanırken, 28 sanal sunucu üzerinde ise açık kaynak kodlu BigBlueButton canlı ders sistemi kullanılmaktadır.

 

Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirimleri  uzaktan eğitim sürecinde dijital beceriler iletişim formu, canlı destek uygulaması ve uzaktan öğretim süreci memnuniyet anketi aracılığı ile alınmaktadır.

 

Uzaktan öğretim sürecinde altyapı için gerekli donanım, yükleme testleriyle sürekli izlenmekte ve ihtiyaç durumunda fiziksel ve sanal kaynaklar artırılmak suretiyle; yazılımlar da güvenlik ve işlevsellik özelliklerinin artırılması için düzenli olarak son sürümlerine güncellenmektedir.

 

Pandemi döneminde de Üniversitemiz öğrenci ve personele yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planlamış ve gerçekleştirmiştir. Pandemi şartları gereği bu faaliyetler çevrim içi yapılmış olup katılımcılar bilgisayar veya mobil cihazlar vasıtasıyla etkileşimli bir şekilde katılmışlardır. Bu etkinlikler Üniversite internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur.

 

Üniversitedeki tesis ve altyapının kullanılması 27.10.1971 tarihli ve 13999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Binaları İşletme Bakım Onarım Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Üniversitede alt yapı ve tesisler, bilişim destekli çevrim içi randevu ve yönetim sistemi vasıtasıyla kullanıcılarının erişimine hizmet vermekte olup bazı özel mekanlar için yönergeler hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci ve akademik personel sayısındaki artışa paralel olarak fiziksel altyapısını da iyileştirmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında Mühendislik Fakültesi laboratuvarlar binası, BESYO Hizmet ve salonları ve Rektörlük hizmet binası inşaatına devam edilmiş, merkez kütüphane binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Üniversitemiz 2019 yılındaki kapalı m2 alanını artırarak 2020 yılı sonu itibariyle; Erzincan Merkezde sekiz, ilçelerde yedi ve Yalnızbağ merkez yerleşkesi olmak üzere toplam on altı farklı yerleşkede 308.000 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 2.350.000 m2 alanda hizmet vermektedir.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde uzaktan eğitim ile yürütülen iki program bulunmakta olup üniversitenin uzaktan eğitim altyapısını oluşturan yazılım ve donanım imkanları bu programlar için de kullanılmaktadır.

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı uzaktan öğretim süreci uygulama esasları doğrultusunda engelli öğrencilere yönelik gerekli önlemlerin bölüm başkanlıklarının koordinasyonunda öğretim elemanları tarafından alınması karara bağlanmıştır. Ayrıca, Üniversitede 2008 yılından beri Engelli Öğrenci Birimi faaliyetlerine devam etmektedir. Birim tarafından öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ilgili birimlerle iletişime geçilerek gerekli destek sağlanmaktadır. Uzaktan öğretim sürecinde Engelli Öğrenci Birimi tarafından paylaşım toplantıları yapılmakta ve öğrencilerden geri bildirim alınmaktadır.

 

Engelli Öğrenci Biriminin çalışmaları ile engelli öğrenciler için gerekli altyapı hazırlığı tamamlanmış ve YÖK Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü için 2020 yılında başvuru yapılmıştır. Engelli Öğrenci Birimi 3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde engelli öğrencilerle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz Rektörü’nün de katıldığı toplantıda öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili sorunları dinlenmiş ve çözüm önerileri konuşulmuştur. Uzaktan öğretim sürecinde engelli öğrenciler ile üç defa canlı görüşme yapılmıştır. Bu süreçte engelli öğrenciler danışmanları ve Engelli Öğrenci Birimi tarafından birebir takip edilmiştir.

 

 

 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı öğretim üyeleri haftalık ÖYS sistemi kullanılarak, canlı ders formatında öğrenciler ile çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından randevu aracılığı ile uzaktan öğretim sürecinde de psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Uzaktan Eğitim internet sayfasında öğrencilerin her türlü problemlerini giderebilmek için e-posta, telefon, dijital beceriler iletişim formu, ÖYS ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilecekleri doküman ve video bölümleri de mevcuttur.

 

Öğrenci ve mezunların günümüz iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planı yapabilmeleri, kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri ve ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanmaları için Kariyer Merkezi çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Kariyer merkezi yeni eğitim ve öğretim yılında itibaren mezun öğrencilere mezun kart kullanımı konusunda çalışmalar tamamlanma aşamasındadır.

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde mevcut programların güncellenmesinde Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi esas alınmaktadır. Programlar güncellenirken belirli periyotlarla bölüm/program başkanlıkları tarafından yeni mezun ve mezun öğrencilere mezun program değerlendirme anketleri, son sınıf öğrencilerine öğrenci program değerlendirme anketi, öğretim elemanlarına öğretim elemanı program değerlendirme anketi ve dış paydaşlara dış paydaş program değerlendirme anketi yapılır ve değerlendirilir.

 

Programlar güncellenirken bölüm/program başkanlıkları yukarıdaki değerlendirmelerin yanı sıra güncel yükseköğretim politikalarını, ülkenin ve üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerini, iç ve dış paydaş görüşlerini dikkate alır. Mevcut programların güncellenmesi sürecinde bölüm/program başkanlıkları tarafından şu hususları içeren bir dosya hazırlanır:

 

  • Program amaçları
  • Program çıktıları
  • Program çıktıları-TYYÇ ilişkilendirmesi
  • Müfredat
  • Sistematik olarak alınmış paydaş görüşleri (anket sonuçları vb.)

 

Hazırlanan dosya bölüm kurulunda görüşülür ve birim kurulu onayından sonra Senato onayı için Rektörlüğe gönderilir. Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü (ESGK) tarafından dosyanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi’ne uygunluğu incelenir ve bir rapor hazırlanarak dosya değerlendirilmek üzere Senato’ya sunulur. Bölüm ve birim kurulu ile senato toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılımı sağlanır. Programların güncellenmesi süreçleri tamamlandığında sonuçlar internet aracılığı ile tüm kamuoyu, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır. Ayrıca program çıktıları açısından değerlendirmede ise bölümler tarafından her yarıyıl sonunda hazırlanan öz değerlendirme raporları kullanılır. Bu program güncelleme süreci COVID-19 pandemisi nedeniyle acil uzaktan öğretim döneminde uygulanamamıştır.

 

Üniversitemiz mezunlarıyla daha etkin bir iletişim kurmak amacıyla yeni bir “Mezun Bilgi Sistemi” hizmete sunulmuştur. Üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilerimizin kayıt olabilecekleri mezun bilgi sistemi ile kişisel ve mesleki bilgilerin tek bir havuzda toplanması ve etkili bir kariyer planlamasının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca,  mezun görüşlerinin karar alma süreçlerine yansıtılması, mezunların çalışma yaşamı ve kariyer gelişiminin takip edilmesi, mezunlar arasındaki ilişkilerin daha etkin kılınması ve Üniversite bünyesindeki etkinlik ve projelerin mezunlarımıza ulaştırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemizden mezun olan bütün öğrenciler Mezun Bilgi Sistemine tanımlanmış ve öğrenciler e-posta aracılığı ile bilgilendirilmiştir.

 

Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin memnuniyet düzeyi, yeni mezun ve mezun öğrencilere program değerlendirme anketleri ile ölçülmektedir. Mezun izleme sistemine yeni geçilmiş olması nedeniyle mezun görüşlerine dayalı olarak programlarda güncelleme çalışması henüz gerçekleştirilememiştir.

 

Cumhurbaşkanlığı tarafından lisans ve önlisans programlarında zorunlu ders olarak okutulması istenen kariyer planlama dersi bütün programlara eklenmiş ve bu süreçte müfredat düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email