Koordinatörlük Görevleri

Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,

b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak,

c) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

ç) Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

e) Akademik birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,

f) Birim kalite komisyonlarının oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak ve faaliyetlerini izlemek,

g) Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, dokümanlarda düzeltme yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,

ğ) Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

h) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

ı) Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef odaklı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek,

j) Birimlerin akreditasyon süreçlerine destek olmak,

k) Bu yönergeyle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Komisyonuna ve Birim Kalite Komisyonlarına destek olmaktır.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email