EBYÜ Kalite Ödülleri Yönergesi Senato Kararıyla Yürürlüğe Girdi

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
KALİTE ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mensuplarının ve
birimlerinin göstermiş oldukları üstün başarı ve hizmetlerinin değerlendirilmesini, çalışmalarının
ödüllendirilmesini ve performanslarının arttırılmasını teşvik etmek amacıyla verilecek ödüllere
ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
hükümleri gereğince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mensupları ve birimlerine verilecek
ödüllerin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu, enstitü, koordinatörlük, uygulama ve araştırma merkezlerini,
b) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş
akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
c) Kalite Güvencesi: Üniversitenin veya bir programının, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu
kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için
yapılan planlı ve sistemli işlemleri,
ç) Kalite Koordinatörlüğü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünü,
d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
f) Toplumsal Katkı Komisyonu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Toplumsal Katkı
Komisyonunu,
g) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
ile kurulmuş ve Üniversitelerde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon
çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Ödülleri
Ödül Kategorileri

 

MADDE 4 – (1) Akademik Birim Kalite Çalışmaları Performans Ödülü: Birim Öz Değerlendirme
Raporlarının Kalite Koordinatörlüğü tarafından YÖKAK Rubrik Puanlamasına göre
yapılan değerlendirme neticesinde, en yüksek puana sahip birim adına birim yöneticisine
verilen ödüldür.
2) Akreditasyon Ödülü: YÖKAK tarafından tanınan bir dış değerlendirme kurumu
tarafından program akreditasyon belgesini alan birimlere verilen ödüldür.
3) Öğrenci Kalite Elçisi Ödülü: Kalite güvencesi süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği
çalışmalara göre öğrenciye verilen ödüldür.
4) İç Paydaş Memnuniyet Ödülü: Akademik ve idari personel ile öğrencilere uygulanan
anket sonuçlarına göre yıl bazında en yüksek puan ortalamasına sahip olan birim adına
birim yöneticisine verilen ödüldür.
5) Öğretim Süreci Memnuniyet Ödülü: Öğrencilerin dönem sonunda öğretim sürecini her
ders için değerlendirdiği Öğretim Süreci Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre yıl
bazında en yüksek puan ortalamasına sahip olan birim adına birim yöneticisine verilen
ödüldür.
6) Topluma Hizmet Ödülü: Toplumsal katkı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen
çalışmaların Toplumsal Katkı Komisyonu tarafından niteliksel olarak değerlendirilmesi
neticesinde kişi ve birim bazlı verilen ödüldür.

 

Ödül Türleri

 

MADDE 5 – (1)Her yıl verilecek ödüllerin ayni ve/veya nakdi, plaket, berat veya belge şekillerinden hangisi
olacağına Yönetim Kurulu karar verir. Ayni ve/veya nakdi ödüle karar verilmişse içeriği ve
miktarı da Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Ödül Kategorilerinde Verilerin Değerlendirilmesi

 

MADDE 6 – (1) Ödüle hak kazanan birim ve kişiler bir önceki eğitim-öğretim yılındaki verilere göre
belirlenir.
2) Akademik Birim Kalite Çalışmaları Performans Ödülüne hak kazanan birim YÖKAK Rubrik
Puanlamasına göre belirlenir.
3) Öğrenci Kalite Elçisi Ödülü başvuruları Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan
elektronik form aracılığıyla alınır. Ödüle hak kazanan öğrenci, Kalite Koordinatörlüğü
tarafından başvuru formlarının niteliksel olarak değerlendirilmesi sonucunda belirlenir.
4) İç Paydaş Memnuniyet Ödülü, güz ve bahar dönemi için Kalite Koordinatörlüğü tarafından
uygulanan öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyet anketlerinin birim bazlı
sonuçlarının ortalaması alınarak belirlenir.
5) Öğretim Süreci Memnuniyet Ödülü, Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla her dönem sonunda
öğrencilerin öğretim sürecini her bir ders için değerlendirdiği Öğretim Süreci
Değerlendirme Anketinin birim bazlı sonuçlarına göre belirlenir.
6) Topluma Hizmet Ödülü, toplumsal katkı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen
çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan elektronik form aracılığıyla
toplanarak Toplumsal Katkı Komisyonunca niteliksel olarak değerlendirilmesi neticesinde
verilir.
7) Ödül almaya hak kazanan kişi/birim/birimler yukardaki kriterlere göre belirlenerek Kalite
Koordinatörlüğü tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.

 

Ödüllerin Verilmesi

 

MADDE 7 – (1)Ödüller, her yıl akademik açılışta Yönetim Kurulu tarafından karar verilen ödül kategori ve
türlerinde takdim edilir. Ödüllere ilişkin bilgilendirmeler Kalite Koordinatörlüğü tarafından
yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato
kararları uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.

 

Loading

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email