4. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin amacı; Kaynakları verimli ve etkin şekilde kullanarak; öncelikle bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek ve uluslararası ölçekte yüksek etki potansiyeline sahip bilgi ve teknoloji üretmektir.

 

4.1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

 

Üniversitenin stratejik plan hazırlama komisyonu her beş yılda bir Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Stratejik Planını hazırlar ve bu plan üniversite tarafından ilan edilir. Üniversite araştırma faaliyetlerini bu plan çerçevesinde yürütür. 

 

4.2. Araştırma Kaynakları

 

Erzincan Üniversitesi araştırmacılara bilimsel araştırmalara temel teşkil edecek altyapı ve yazılı kaynakları sunar. Her yıl Aralık ayında elektronik – basılı kaynaklarla ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili Kütüphane Bilgi Formu (Ek 4.1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından doldurulur ve Üniversite Kalite Komisyonu’na sunulur.

 

Bilimsel araştırmalarda kullanılacak altyapı ile ilgili Merkezi Araştırma Laboratuvarı Raporu (Ek 4.2) Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından doldurulur ve her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonu’na iletilir.

 

4.3. Araştırma Destekleri

 

Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü tarafından her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonuna sunulmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Raporu (Ek 4.3) hazırlanır.

 

Bilimsel araştırma destekleri ile ilgili bütçe bilgilerini içeren Bilimsel Araştırma Mali Raporu (Ek 4.4)  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversite Kalite Komisyonu’na Ocak ayında iletilir.

 

Üniversite Proje Koordinasyon Merkezi, proje yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler,  proje kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar,  Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin verileri içeren raporu her yıl Aralık ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunar. 

 

4.4. Araştırma Kadrosu

 

Birimler, bölümlerin öz değerlendirme raporlarını dikkate alarak her yılsonunda bir sonraki yıl için gerekli tam zamanlı öğretim elemanı ihtiyaçlarının sayılarını ve alanlarını belirleyerek Üniversite yönetimine bildirir. Akademik personel alımı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Erzincan Üniversitesi Atama ve Yükseltme Kriterleri doğrultusunda belirlenen esaslara göre yapılır. Bu kapsamda, Personel Daire Başkanlığı tarafından rapor yılı içerisinde ataması yapılan öğretim üyelerinin kadro unvanlarına göre Erzincan Üniversitesi Atama ve Yükseltme Kriterleri doğrultusunda ortalama puanları hesaplanarak her yıl Aralık ayında Üniversite Kalite Komisyonuna personel bilgi formu (Ek 4.5) ile sunulur.

 

4.5. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

Öğretim elemanları yaptıkları akademik faaliyetleri Akademik Veri Sistemine (AVESİS) girer ve sürekli olarak günceller. Bölüm başkanları öğretim elemanlarının AVESİS’deki bilgilerinin güncelliğini takip eder ve AVESİS’den aldığı Bölüm Faaliyet Raporunu Bölüm Özdeğerlendirme raporuna ekler. Birimler de yine AVESİS’den aldığı Birim Faaliyet Raporunu Birim Özdeğerlendirme raporuna ekler. Üniversite Akademik Teşvik, Denetleme ve İtiraz Komisyonu her yıl Şubat ayında Akademik Teşvik Değerlendirme Raporunu (Ek 4.6) Üniversite Kalite Komisyonu’na sunar.

 

4.6. Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması

 

Bölüm başkanlıkları bölüm içerisinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyet (seminer, panel vb.) sayılarını Bölüm Özdeğerlendirme Raporuna ekler. Birimler de düzenlediği ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans vb. bilimsel faaliyet sayılarını da içeren AVESİS faaliyet raporunu Birim Özdeğerlendirme Raporuna ekler.

 

Üniversite Proje Ofisi ise, Başarı Üçgeni (Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği) çerçevesinde yapılan faaliyetleri bir rapor halinde Üniversite Kalite Komisyonuna sunar.

 

 

 

5. EĞİTİM-ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMALAR

 

Bölüm başkanlıkları, Bölüm Özdeğerlendirme Raporunun ekleri olan; Bölüm Öğretim Süreci Değerlendirme Raporu (Ek 3.11), Bölüm Akademik Faaliyet Raporu (AVESİS’den alınacak) ve bölüm ile ilgili yapılmış tüm anketlerin (Ek 3.3, Ek 3.4, Ek 3.5, Ek 3.6, Ek 3.17, Ek 3.21) sonuçlarına göre hazırlanmış iyileştirme ve geliştirme için gerekli olan önerileri de içeren Bölüm Özdeğerlendirme Raporunu (Ek 5.1) güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı hazırlar ve her dönem yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takiben dört hafta içerisinde birim yönetimine sunar.

 

Birim yönetimi de, bölümlerden gelen bölüm öz değerlendirme raporlarını dikkate alarak birim öz değerlendirme raporlarını (Ek 5.2, Ek 5.3) güz ve bahar yarıyılı için ayrı ayrı oluşturur ve yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden altı hafta içerisinde Üniversite Kalite Komisyonuna iletir.

 

Yukarıda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak olan çalışmalar doğrultusunda üniversitemizde Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetlerine ait Kalite Güvence Sistemi Süreç Akışı (Ek 5.4) oluşturulmuş olup, 2017 yılından itibaren kalite güvencesi kapsamında eğitim-öğretim için bu süreç uygulanmaya başlayacaktır.